Szybkość ruchu

Dla każdego odcinka o charakterystycznym współczynniku oporu określa się szybkość ruchu analogicznie, jak przy obliczaniu długości zastępczej dla szybkości samochodu, tj. przez poprowadzenie od poszczególnych odcinków prostych poziomych w lewo do przecięcia się z krzywą charakterystyki dynamicznej. Od punktu przecięcia się z tą krzywą prowadzi się prostą pionową w dół. Prosta ta na przecięciu się z osią odciętych wskaże szybkość charakterystyczną dla danego odcinka, a na przecięciu się z krzywą charakterystyki ekonomicznej dla odpowiednie- go W wskaże wielkość zużycia paliwa w danych warunkach drogowych. W ten sposób określone zużycie paliwa odkłada się po stronie prawej, od osi rzędnych dla odpowiedniego odcinka drogi. Dla odcinków, dla których f < i (spadki szkodliwe), zużycie paliwa nie określa się z krzywej charakterystyki ekonomicznej, lecz przyjmuje się Omin Powierzchnia zawarta między osią odciętych i otrzymaną krzywą zu- życia paliwa dla danego odcinka, równa iloczynowi O, . li. wyraża w odpowiedniej skali zużycie paliwa na tym odcinku. W celu otrzymania rzeczywistego zużycia paliwa na danym odcinku należy obliczyć wielkość ponieważ charakterystyka ekonomiczna podaje wielkość zużycia paliwa na 100km. Dla otrzymania rzeczywistego zużycia paliwa na całej długości projektowanej trasy należy obliczyć całkowitą powierzchnię zawartą po- między osią odciętych a wykresem zużycia paliwa. Po określeniu zużycia paliwa na całej długości wariantu określa się długość zastępczą; to postępowanie powtarza się dla kierunku powrotnego, a następnie oblicza się średnią długość zastępczą ze względu na zużycie paliwa = Lp (A – B) + Lp (B – A)l p 2 [km]. Z porównania długości zastępczych dla poszczególnych wariantów trasy drogowej określa się wariant korzystniejszy wariant o mniejszej długości zastępczej jest bardziej korzystny ze względu na zużycie paliwa. [przypisy: kościół santa maria della salute w wenecji, polistyren ekstrudowany xps, stal bud skoczów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kościół santa maria della salute w wenecji polistyren ekstrudowany xps stal bud skoczów