Dane orientacyjne

Dla obliczeń wstępnych można korzystać z danych orientacyjnych; przyjmowanych za optymalne. W praktyce gospodarki drogowej w Polsce zazwyczaj przyjmuje się obciążenie ruchem dla poszczególnych typów nawierzchni drogowych następujące nawierzchnie nieulepszone (tłuczniowe i żwirowe) do 500 ton/dobę nawierzchnie ulepszone typu lekkiego powierzchniowo bitumowane) , 500 -1000 tnn/dobę nawierzchnie ulepszone typu średniego (dywaniki smołowe grubości do 5 cm) 1000 – 2000 ton/dobę nawierzchnie ulepszone typu ciężkiego (nawierzchnie asfaltowe, asfaltobetonowe, smołobetonowe i inne) – ponad 2000 ton/dobę Ponadto należy uwzględnić także k klasyfikację techniczną nawierzchni drogowych , a mianowicie, że do na- wierzchni typu ciężkiego zalicza się nawierzchnie betonowe, kostkowe, klinkierowe na podłożu ze starej nawierzchni tłuczniowej i wspomniane już nawierzchnie bitumiczne typu ciężkiego. Do typu średniego zalicza się jako najbardziej popularny typ nawierzchni w Polsce dywaniki bitumiczne, nawierzchnie smołospoinowe i klinkierowe na podłożu piaskowym. Do typu lekkiego – powierzchniowe bitumowania, bitumowania wgłębne itp . . Osobną grupę stanowią bruki z kamienia polnego lub łamanego wytrzymałe na obciążenie ruchem, lecz uważane za nawierzchnie typu prowizorycznego ze względu na ich niszczące działanie na pojazdy samo- chodowe. Okres pracy poszczególnych typów nawierzchni, tj. okres, w którym wymagają one wykonania remontu kapitalnego (odnowy), można przyjmować orientacyjnie. Podobnie przedstawia się sprawa dla dywaników bitumicznych. Ich. okres międzyremontowy przy obciążeniu 2000 tonu/dobę, przyjętym za obciążenie optymalne dla tego typu nawierzchni, wynosi 10 lat, natomiast przy obciążeniu 3000 tn/dobę – tylko 7 lat. Przy obciążeniu 500 ton/dobę dywaniki wymagają odnawiania co 40 lat; nawierzchnia w tym przypadku nie jest jednak wykorzystana i nakłady inwestycyjne w związku z jej budową należy uważać za zamrożone. Rzecz jasna, że wymienione rozumowania i obliczenia są przeprowa- dzane przy założeniu działanie na nawierzchnię tylko ruchu drogowego. Są to więc rozważania teoretyczne i należy w każdym przypadku wpro- wadzać poprawki na inne czynniki, działające niszcząco na nawierzchnie droqowe (klimat, czynniki atmosferyczne, geologiczne itp. [podobne: drotaweryna, jak założyć konto na allegro, allegro kontakt telefoniczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro kontakt telefoniczny drotaweryna jak założyć konto na allegro