Długość przebiegu

Długość przebiegu, jaki należy uważać za podstawę do przejęcia przewozów kolejowych przez drogi, należy w każdym poszczególnym przypadku ustalić przede wszystkim ze stosunku kosztów przewozu na kolei i na drodze. Wpływ ma tu również stosunek kosztów przewozu do kosz- tu samego ładunku. Szczególne znaczenie mają ładunki specjalne, wymagające szybkich przewozów, ładunki ulegające prędkiemu psuciu itp. Ze względu na znaczne straty gospodarcze, powstające przy przewożeniu tych ładunków koleją (wskutek zepsucia lub opóźnienia dostawy), należy przewozy tego rodzaju ładunków przewidzieć całkowicie dla sieci drogowej. Prof. A. K. Birula podaje rodzaje ładunków przejętych przez sieć drogową od kolei oraz kryteria stosowane przy ustalaniu odległości prze- wozów drogowych dla tych ładunków 1) ładunki przemysłowe o szerokim zastosowaniu (materiały, obuwie, ubrania, wyroby gastronomiczne), a w pewnych przypadkach również ładunki o przeznaczeniu przemysłowym (części maszyn, surowce), których koszt przewozu stanowi nieznaczny procent kosztu samego ładunku, a różnica kosztów transportu kolejowego i drogowego nie ma szczególnego znaczenia; średnia odległość przewozów tych ładunków może być przyjęta do około 200 km, a w poszczególnych przypadkach – 2S do 275 km; 2) ładunki ulegające szybkiemu psuciu się i niektóre ładunki rolnicze (jarzyny, mleko, owoce, jajka, mąka, zboże) oraz ładunki przemysłowe, przeznaczone do szybkiego rozprowadzenia wśród szerokich rzesz ludności, dla których duże znaczenie ma terminowość dostawy, a różnica kosztów pomiędzy transportem kolejowym i drogowym nie jest zbyt duża w stosunku do efektywnego kosztu ładunku; średnia odległość przewozów dla tej kategorii ładunków przy transporcie samochodowym wynosi do 100 km; 3) ładunki mające duże znaczenie dla gospodarki lokalnej (drewno, siano, złom żelazny, cement, papa), które mogą być przejęte przez trans- port samochodowy; średnia odległość przewozu w tym przypadku wy- nosi około 80 km; 4) materiały budowlane (cegła, piasek, kamień) inne ładunki, dla których koszty przewozu – w porównaniu z efektywnymi kosztami ładunku – są bardzo wysokie; średnia odległość przewozu tej grupy ładunków przy zastosowaniu transportu samochodowego wynosi do 30 km; w poszczególnych tylko przypadkach, jeżeli przewozy kolejowe tych ładunków muszą odbywać się z jednej linii kolejowej na drugą przez wielkie węzły kolejowe, a na danej trasie istnieją wyjątkowo dobre warunki transportu samochodowego, odległość ta może wynosić 40 – 50 km, Naturalnie, że wymienione odległości przewozów przy zastosowaniu transportu drogowego są odległościami orientacyjnymi i w każdym poszczególnym przypadku muszą być zbadane [więcej w: grzejniki nowoczesne, rokoko cechy, olx polkowice ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: grzejniki nowoczesne olx polkowice rokoko cechy