Ekonomiczne porównanie wariantów

Porównanie wariantów trasy drogowej dla obrania wariantu najbardziej celowego może nastąpić tylko wtedy, gdy potrafimy wszystkie warianty sprowadzić do wspólnego wskaźnika. Takim wskaźnikiem jest tzw. długość zastępcza. Długości zastępcze mogą być ustalane według różnych czynników charakterystycznych dla ekonomicznego i technicznego projektowania trasy. Długością zastępczą nazywamy taką długość odcinka drogi prostej w poziomie, której charakterystyki ekonomiczne i techniczne dla przewidzianych do ruchu na tym odcinku samochodów są równe takim samym charakterystykom na projektowanej w terenie drodze. Najważniejsze charakterystyki do porównania są następujące z charakterystyk ekonomicznych a) długość zastępcza ze względu na szybkość samochodu, b) długość zastępcza ze względu na zużycie paliwa; z charakterystyk technicznych a) długość zastępcza ze względu na siłę pociągową. Długością zastępczą ze względu na szybkość ruchu samochodów, nazywamy taką długość drogi na prostej i w poziomie, którą samochód przebywa z szybkością maksymalną w tym samym czasie, jak i dany odcinek drogi w terenie z szybkością rzeczywiście osiągalną na tym odcinku. Szybkość ruchu na poszczególnych odcinkach o takim samym spadku określa się z charakterystyki dynamicznej samochodu. Szybkość ruchu na odcinkach w spadku może osiągać znaczne wielkości, ze względu jednak na warunki bezpieczeństwa ruchu przy obliczeniach ograniczamy ją do równej szybkości dopuszczalnej. Obliczenie długości zastępczej ze względu na szybkość ruchu samochodu przeprowadzamy w sposób następujący l) dla każdego odcinka trasy drogowej o tym samym spadku podłużnym (między załamaniami spadku) określa się a) wielkość spadku podłużnego ± i; b) długość odcinka w spadku li z profilu podłużnego; c) współczynnik oporu ruchu f dla danego typu nawierzchni drogowej; d) szybkość ruchu V z charakterystyki dynamicznej samochodu; 2) następnie określa się długość zastępczą ze względu na szybkość ruchu; 3) przeprowadza się porównanie długości zastępczych dla poszczególnych wariantów, przy czym wariant jest tym lepszy, im jego długość zastępcza jest mniejsza. W tym celu wykonuje się po stronie lewej u góry wykres charakterystyki dynamicznej samochodu. Na osi odciętych po stronie prawej u góry odkładamy długości odcinków trasy o jednakowym spadku, a na osi rzędnych wielkości współczynnika oporu ruchu na danym odcinku obliczone ze wzoru gdzie f – współczynnik tarcia potoczystego, i – spadek podłużny trasy. We wzorze tym znak + stosuje się do odcinków wzniesienia, znak do odcinków w spadku. Wielkości W odmierza się na osi rzędnych w tej samej skalico i charakterystykę dynamiczną. [hasła pokrewne: drotaweryna, jak założyć konto na allegro, allegro kontakt telefoniczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro kontakt telefoniczny drotaweryna jak założyć konto na allegro