Ładunki kolejowe przejmowane przez transport drogowy

Dla regionów, nie mających dostatecznie silnie rozwiniętej sieci drogowej albo sieci zaopatrzonej w nowoczesne nawierzchnie ulepszone, część przewozów towarowych na odległości krótkie należy do kolei. Przewozy te obciążają kolej, która w związku z tym jest wykorzystywana niewłaściwie z chwilą modernizacji sieci drogowej lub budowy nowej arterii drogowej, przewozy te przejdą do transportu drogowego. Odwrotnie, jeżeli mamy do czynienia z regionem nie mającym dostatecznie rozwiniętej sieci kolejowej, z natury rzeczy wszystkie przewozy lądowe obciążają sieć drogową i częściowo zostaną z tego ruchu wycofane w razie budowy nowych linii kolejowych. Dla projektowania ekonomicznego sieci drogowej szczególnie ważne jest określenie tej części ładunków kolejowych, która może obciążyć trasy drogowe w razie modernizacji sieci dróg. Ilość tych ładunków określa się na podstawie statystyki przewozów kolejowych na danym terenie, prowadzonej zazwyczaj przez dyrekcje kolejowe. Nie należy jednak opierać się wyłącznie na danych statystyki kolejowej; należy i w tym przypadku wykorzystać dane centralne, posiadane przez WEPG co do istniejącego stanu przewozów krótkobieżnych, jak i co do planowanych przewozów tego typu w latach dalszych. Z punktu widzenia zasad gospodarczych przejęcie przewozów krótko- bieżnych przez transport drogowy jest korzystne ze względów następujących 1) ładunki takie mogą być przewożone bezpośrednio bez uciążliwych i kosztownych przeładunków, które zwłaszcza przy przewozach krótko bieżnych w znacznym stopniu zwiększają ich koszty; 2) przy transporcie drogowym osiąga się znaczne oszczędności na czasie przewozów w porównaniu z transportem kolejowym; 3) transport kolejowy zostaje odciążony od ładunków krótkobieżnych i może służyć wyłącznie do wykonania przewozów dalekobieżnych, stanowiących charakterystyczny typ przewozów kolejowych; w ten sposób osiąga się również tańsze przewozy kolejowe. Przy przewozach dalekobieżnych koleją należy liczyć się z obciążeniem sieci drogowej ruchem dowozowym ładunków dalekobieżnych do i od stacji kolejowych. Jest to stosunkowo znaczny procent ruchu przy- padającego na trasy drogowe, który powinien być uwzględniony przy obliczaniu przewozów drogowych. [podobne: kościół santa maria della salute w wenecji, polistyren ekstrudowany xps, stal bud skoczów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kościół santa maria della salute w wenecji polistyren ekstrudowany xps stal bud skoczów