Linia graniczna obszaru ciążenia

Linię graniczną obszaru ciążenia określa się w sposób następujący badamy kierunek ciążenia przewozów drogowych, dla których źródłem jest punkt R i jego rejon. Jeżeli okaże się, że ze względu na charakter produkcji rejonu punktu R przewozy będą miały kierunek dalekobieżny, muszą one korzystać z drogi MN (np. w kierunku N). Wtedy punkt R zostaje zaliczony do obszaru ciążenia drogi MN. Gdyby okazało się, że produkcja zakładu R ma charakter przewozów lokalnych (np. do stacji ko- lejowej Z), wówczas punkt ten należy wyłączyć z obszaru ciążenia drogi MN. Postępując w ten sposób kolejno dla wszystkich punktów położonych na obszarze, przez który powinna przebiegać granica obszaru ciążenia, ustalimy dokładny przebieg tej granicy. Wpływ na ustalenie granicy obszaru ciążenia mają drogi dojazdowe i ich stan. Drogi te mogą być wykorzystane do dowożenia ładunków z zaplecza pewnego rejonu i w ten sposób wpływają na włączenie tego- rejonu do obszaru ciążenia danej drogi. Po ustaleniu granic obszaru ciążenia określa się jego charakterystykę ekonomiczną oraz charakterystykę badanej trasy drogowej. Ostatecznym wynikiem badań ekonomicznych, odnoszących się do trasy drogowej przewidzianej do budowy lub przebudowy, jest ustalenie charakterystyki ekonomicznej danej trasy, która pozwoli na ustalenie jej warunków technicznych. Charakterystyka ekonomiczna danej trasy drogowej powinna wyjaśnić 1) stan drogi istniejącej w danym okresie, 2) typ środków transportowych używanych na drodze i ich maksymalne obciążenie, 3) największą dopuszczalną szybkość poruszania się pojazdów po drodze. 4) wysokość wydatków transportowych (koszt własny przewozów samochodowych) , 5) koszt utrzymania 1 kilometra nawierzchni drogowej, 6) stopień zniszczenia nawierzchni drogowej oraz obiektów drogowych, 7) przeważający typ pojazdów drogowych. Dane omówione w punktach 1 – 7 odnoszą się do trasy drogowej istniejącej. [patrz też: bricoman gazetka, współczynniki przenikania ciepła, modomania allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bricoman gazetka modomania allegro współczynniki przenikania ciepła