Intensywność ruchu

Na podstawie analizy natężenia przewozów dla danej drogi oraz rodzaju środków transportowych ustala się wielkość współczynnika przeliczeniowego ładunku w tonach netto na tony brutto, Następnie, korzystając z tego współczynnika, oblicza się intensywność ruchu w tonach brutto, Do obliczeń tego rodzaju należy przyjąć szereg założeń, opartych na obserwacjach i danych dotyczących analizy natężenia przewozów, Będą to założenia dotyczące następujących wielkości: f – współczynnik nierównomierności (sezonowości) ruchu na danym odcinku drogi, ustalony dla poszczególnych miesięcy jako iloraz Oj A. K. Birula. k – ilość dni w miesiącu, w ciągu których mają odbywać się prze- wozy; y – współczynnik wykorzystania ładowności samochodu (należy tu przyjąć typową dla danej drogi jednostkę samochodową), zazwyczaj y = 0,9 -1,0; – współczynnik wykorzystania przebiegu samochodu, przyjęty jako najbardziej charakterystyczny dla ruchu, jaki ma odbywać się na danej drodze; jest to stosunek przebiegu samochodu ładownego do ogólnego przebiegu samochodu; w przypadku przewozów organizowanych samochody nie mają przebiegów próżnych, wtedy = 1; niekiedy natomiast, np. w okresie przewozów masowych ładunków sezonowych, ładunki są przewożone przeważnie w jednym kierunku, wtedy = 0,5; średnio wartość współczynnika = 0,6 – 0,8-; A – ładowność samochodu typu małego (poniżej 2 ton); B – ładowność samochodu typu średniego (2 -;- 3,5 ton n) ; C – ładowność samochodu typu dużego (ponad 3,5 ton); a procent samochodów małej ładowności (ustalony dla całej ilości przewidzianej do kursowania); b – procent samochodów średniej ładowności; I c procent samochodów dużej ładowności; Q – natężenie przewozów w tonach rocznie dla transportu samochodowego; s . współczynnik nierównomierności ruchu w czasie doby (w ciągu l godzin); t – ilość godzin ruchu w ciągu doby (dla których ustalono współczynnik s). Po określeniu bądź przyjęciu powyższych danych możemy obliczyć dobową intensywność ruchu w jednym kierunku Nd oraz intensywność godzinową NI (również w jednym kierunku). Dobowa intensywność ruchu w jednym kierunku Nd wyraża się wzorem• Nd = k• Y 12• (A• a + B + b +C. c) [samoch/dobę]. Jeżeli jest znane natężenie ruchu w tonach rocznie równe Q, ogólna ilość kursujących na drodze samochodów oraz jej podział na samochody małej, średniej i dużej ładowności, to tworząc wyraz (Aa + Bb + Cc) y , K = 100 otrzymamy Jednorazowy przewoz ładunku przez wszystkie samochody w czasie l, z jednoczesnym uwzględnieniem wykorzystania taboru (współczynniki y i ). Przez podzielenie wielkości Q przęz K otrzymamy średnią ilość typowych samochodów kursujących. Intensywność godzinową ruchu w jednym kierunku możemy obliczyć ze wzoru N = – Nd [samoch/godz] W wymienionych wzorach wielkości N d i N otrzymamy w jednostkach transportowych (samochodach) średnich, typowych dla danej dro- gi. Wzory uwzględniają nierównomierność natężenia przewozów dla poszczególnych miesięcy roku. W podobny sposób możemy określić intensywność ruchów pojazdów konnych dla dróg, na których istnieje i jest dopuszczony ruch konny Ndk = k; Q [poj/dobę]. We wzorze tym wprowadzono zamiast współczynnika wykorzystania ładowności samochodu y – ładowność średnią pojazdu konnego q oraz. przyjęto, że wszystkie pojazdy konne są jednakowe. Na podstawie otrzymanych danych Intensywności ruchu w jednostkach transportowych na dobę (godzinę) łatwo można otrzymać dane w tonach brutto na dobę (godzinę) przez pomnożenie ilości jednostek (typowych) transportowych przez ich średni ciężar brutto ton. [podobne: kościół santa maria della salute w wenecji, polistyren ekstrudowany xps, stal bud skoczów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kościół santa maria della salute w wenecji polistyren ekstrudowany xps stal bud skoczów