Dane ogólne jak i szczegółowe

Należy pamiętać, że dane ogólne jak i szczegółowe mają służyć do, określenia intensywności przewozów drogowych (intensywności ruchu drogowego) w chwili obecnej i na przyszłość. Dlatego też zbędne jest ustalenie szczegółowo rodzaju ładunków samochodowych, należy jedynie ustalić ogólne dane co do wielkości przewozów ciężarowych i osobowych, powstających wskutek pracy tego czy innego zakładu gospodarczego. Do drugiej fazy prac nad ustaleniem wielkości przewozów drogowych należy uzupełnienie, sprawdzenie i posegregowanie danych otrzymanych poprzednio. W tym okresie niezmiernie cenna jest współpraca z WKPG l, która ma bogaty materiał dotyczący całokształtu życia gospodarczego regionu. Do tej fazy prac należy również sprawdzenie i uaktualnienie materiałów kartograficznych oraz w razie potrzeby zebra- nie danych od poszczególnych zakładów. Materiały dotyczące rozwoju perspektywicznego przewozów drogowych należy opracowywać osobno dla poszczególnych gałęzi gospodarczych, z uwzględnieniem możliwości zmiany wzajemnego stosunku udziału poszczególnych rodzajów komunikacji. Należy również zbadać możliwości rozwoju perspektywicznego innych rodzajów komunikacji; dotyczy to zwłaszcza rozbudowy sieci kolejowej, mającej wielki wpływ na kształtowanie się przewozów w ogóle. Wskutek bowiem rozbudowy sieci innych komunikacji przewozy drogowe mogą zmniejszyć się. Materiały używane w wyniku badań ekonomicznych w każdej fazie prac należy posegregować, umieszczając je na mapach i wykresach. Takie uporządkowanie materiałów daje najlepszy przegląd i ułatwia dalsze prace. Wyniki prac fazy pierwszej należy ująć w referat ułożony w sposób przejrzysty i zawierający tylko niezbędne wyliczenia i porównania cyfrowe zaopatrzone w krótkie komentarze. Przed rozpoczęciem prac fazy- następnej referat taki powinien być uzgodniony z zainteresowanymi in- sytuacjami (przede wszystkim z PKPG i WKPG), jak również z terenowymi jednostkami administracji drogowej, budowlanej i ogólnej. Uwagi do referatu poczynione przez poszczególne uzgadniające jednostki będą. stanowić cenny materiał do wykorzystania przy dalszych pracach. Wyniki prac fazy drugiej badań ekonomicznych typu zespołowego, umożliwiają wytypowanie najważniejszych tras drogowych przeznaczonych da budowy lub przebudowy. [hasła pokrewne: grzejniki nowoczesne, rokoko cechy, olx polkowice ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: grzejniki nowoczesne olx polkowice rokoko cechy