Obliczenie długości zastępczej

Obliczenie długości zastępczej ze względu na zużycie paliwa przeprowadza się według następującego schematu. 1. Dla każdego odcinka trasy o tym samym spadku określamy a) wielkość spadku ± i z profilu podłużnego j b) długość odcinka o danym spadku li z profilu podłużnego, c) wielkość oporu ruchu dla danego typu nawierzchni lJf; d) szybkość ruchu V, z charakterystyki dynamicznej samochodu e) dla odcinków wzniesienia i spadków nieszkodliwych określa się na podstawie danej szybkości ruchu V, i współczynnika oporu ruchu lJf = f ± i zużycie paliwa Oi – z charakterystyki ekonomicznej samochodu; dla odcinków o spadkach szkodliwych przyjmuje się Oi = Omin; spadkiem nieszkodliwym nazywamy taki spadek drogi, dla którego wielkość spadku i jest mniejsza niż wielkość współczynnika tarcia potoczystego f; f) z danych otrzymanych wyżej oblicza się wielkości O, li. 2. Określamy wielkość L Oj li dla całej długości wariantu. J. Następnie określa się zużycie paliwa dla szybkości maksymalnej na drodze w poziomie O – z charakterystyki ekonomicznej. Dla każdego przypadku należy obliczać długość zastępczą dla ruchu tam i z powrotem, a za charakterystyczną dla danego wariantu przyjmować długość zastępczą średnią. Przy obliczeniu długości zastępczej ze względu na zużycie paliwa po- sługujemy się wykresem. W części górnej wykresu, po stronie lewej, wykonujemy wykres charakterystyki dynamicznej .dla typowego samochodu, mającego kursować na trasie, analogicznie, jak przy obliczaniu długości zastępczej ze względu na szybkość ruchu. W części górnej po stronie prawej, na osi odciętych, odkłada się długości odcinków drogi o tym samym spadku, a na osi rzędnych wielkości współczynnika oporu ruchu obliczonego ze wzoru w = f ± i w skali, jak i wykres charakterystyki dynamicznej. Na odcinkach po- łożonych w spadku w stosunku do kierunku ruchu, na których f < i, krzywej oporu ruchu możemy nie kreślić, przyjmując dla takich odcinków szybkość V rna x r a zużycie paliwa – stałe równe Omin Po stronie lewej w części dolnej rysunku wykonuje się wykres charakterystyki ekonomicznej samochodu dla samochodu typowego dla danego wariantu drogi. Krzywe te buduje się w ten sposób, że na osi odciętych odkłada się szybkości ruchu samochodu w skali jak dla charakterystyki dynamicznej, na osi rzędnych – wielkości zużycia materiałów pędnych O w kg/100 km. [patrz też: bricoman biała podlaska gazetka, allegro polecony inpost co to, olx gorzów wlkp ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro polecony inpost co to bricoman biała podlaska gazetka olx gorzów wlkp