Obniżenie ładowności pojazdów drogowych

Obniżenie ładowności pojazdów drogowych może być wywołane stanem nawierzchni drogowych; o stanie nawierzchni drogowych można I również sądzić z obniżenia szybkości pojazdów (szybkość faktyczna). Zasadniczym wskaźnikiem charakteryzującym drogę jest koszt 1 tonokilometra przewozu i we wskaźniku tym widzimy odbicie wszystkich warunków technicznych i eksploatacyjnych trasy drogowej. Ustalenie tego wskaźnika dla trasy istniejącej umożliwia określenie wydajności przewozów (maksymalnej) dla całej trasy lub też dla jej poszczególnych odcinków. Jeżeli następnie porównamy wydajność przewozów danej trasy z jej wydajnością w pewnym okresie perspektywicznym po realizacji jej przebudowy lub budowy nawierzchni twardej, otrzymamy dane pozwalające osądzić rentowność inwestycji drogowych z punktu widzenia podniesienia wydajności pracy transportu. Dane charakterystyki trasy drogowej wymienione w punktach 1 – 7 powinny być obliczone również dla pewnego okresu perspektywicznego. W tym przypadku osiągamy całokształt zagadnień ekonomiczno-technicznych, gdyż możemy porównać szereg wskaźników przed i po modernizacji trasy, np. stan techniczny drogi, maksymalne obciążenie nawierzchni ruchem drogowym, maksymalną dopuszczalną szybkość samochodów, koszt utrzymania 1 km nawierzchni, koszt własny przewozu 1 tonokilometra. Na określenie charakterystyki ekonomicznej trasy drogowej na pewien okres perspektywiczny ma wpływ wiele czynników, z których najważniejsze są wielkość robót ziemnych przy rekonstrukcji lub budowie nowej drogi, wpływ spadków podłużnych, obciążenie ruchem, zużycie paliwa przez pojazdy samochodowe, wpływ promieni łuków poziomych itp. Wpływ robót ziemnych. Przy rozwiązywaniu kwestii opłacalności budowy lub przebudowy trasy drogowej należy pamiętać o wielkości związanych z budową robót ziemnych. Ponieważ konieczność budowy lub przebudowy drogi zostaje wywołana zazwyczaj wzrostem ruchu drogowego, zmianom ulegają również elementy geometryczne trasy (szerokości, spadki, promienie łuków itp.). Zmiana tych elementów ma wybitny wpływ na charakter trasy drogowej i na jej długość, na wielkość robót ziemnych, jak również na wysokość kosztów budowy i eksploatacji. [przypisy: bricoman gazetka, współczynniki przenikania ciepła, modomania allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bricoman gazetka modomania allegro współczynniki przenikania ciepła