Posts Tagged ‘deska elewacyjna’

Analiza ekonomiczna danego regionu oraz analiza stanu, pracy i możliwości rozwojowych badanej sieci drogowej

Tuesday, July 12th, 2016

Materiały wyszczególnione w punktach 1-5 pozwolą na sporządzenie analizy ekonomicznej danego regionu oraz analizy stanu, pracy i możliwości rozwojowych badanej sieci drogowej. Dane te umożliwiają usta- lenie w pierwszym prz1bliżeniu kierunków i tras drogowych, jakie należy wybudować lub przebudować (unowocześnić) w celu bardziej sprawnego i gospodarczo uzasadnionego działania sieci drogowej, Prace przy dokonywaniu badań i studiów ogólnych (zespołowych) wymagają w wielu przypadkach udziału przedstawicieli miejscowych kół gospodarczych oraz jednostek i instytucji, zajmujących się zagadnieniami ogólnogospodarczymi regionu (WKPG). Badania ogólno-ekonomiczne są przeprowadzane w trzech fazach 1) badania wstępne dokonywane na podstawie materiałów będących w dyspozycji na miejscu powstawania projektu drogowego; badania tego rodzaju odbywają się bez wyjazdu w teren i mają na celu przygotowanie materiałów ogólnych oraz ustalenie programu szczegółowych prac badawczych; 2) badania i studia szczegółowe dokonywane w terenie przez specjalną ekipę; badania te opierają się na materiałach bardziej szczegółowych, jakie otrzymuje się na miejscu; 3) prace końcowe, polegające na ostatecznym rozsegregowaniu materiałów, ich uporządkowaniu i sporządzeniu operatu zawierającego wnioski wyciągnięte z zebranych materiałów. Powyższe trzy fazy wyczerpują całokształt pracy nad studiami i ba- daniami zespołowymi. Faza pierwsza obejmuje zebranie materiałów kartograficznych dotyczących danego regionu; materiały te powinny być, w miarę możności, jak najbardziej dokładne (mapy w skali 1 100000 i 1 500000) i 1 25 000, a w pewnych przypadkach nawet 1 10 000); materiały te w fazie drugiej zostają sprawdzone i uzupełnione w terenie. Pierwsza faza prac obejmuje również zebranie materiałów prasowych, (z prasy fachowej), dotyczących stanu i działania sieci komunikacyjnej. Należy również zebrać istniejące materiały drukowane, dotyczące zagadnień geograficznych, geofizycznych itp. Program dalszej pracy powinien przede wszystkim uwzględniać usunięcie braków w dotychczasowych materiałach. [hasła pokrewne: deska elewacyjna, Deska Podłogowa, deska tarasowa ]

Opłacalność budowy lub przebudowy trasy drogowej

Tuesday, July 12th, 2016

Dane o intensywności ruchu osiągnięte w wyniku badań ekonomicznych będą wykorzystane przy projektowaniu drogi do określania typu potrzebnej nawierzchni. Nie należy to już do zadania studiów i badań drogowych, lecz do projektowania typu i konstrukcji nawierzchni drogowej. Celem studiów ekonomicznych jednak w dalszym ciągu będzie udowodnienie, że budowana lub przebudowywana nawierzchnia drogowa będzie opłacalna, tj. że w wyniku budowy lub przebudowy otrzyma się zysk materialny, wobec czego opłaci się sama realizacja inwestycji. Korzyści z budowy nowej drogi tam, gdzie jej dotychczas nie było, a zwłaszcza z przebudowy nawierzchni drogi istniejącej na typ wyższy przy pewnym natężeniu ruchu, są niewątpliwe. Polegają one na polep- szeniu warunków obsługi administracyjnej i kulturalnej ludności i na. rozwoju życia gospodarczego, powstają bowiem nowe zakłady zarówno rolnicze, jak i przemysłowe, zjawisko to nazywamy ogólnie aktywizacją terenu, która zresztą powstaje i rozwija się również w wyniku budowy innych środków komunikacyjnych, np. kolei. Budowa nowej drogi lub przebudowa drogi istniejącej. przyczynia się również do odciążenia linii kolejowych od ładunków krótkobieżnych, dzięki czemu usprawnia się przewozy kolejowe; ponadto unowocześnienie drogi przyczynia się do podniesienia wygody i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystkie wyszczególnione zalety, wynikające z realizacji inwestycji- drogowych, są oczywiste. W wielu przypadkach skutki przebudowy i budowy nawierzchni drogowych można ująć w toku studiów i badań ekonomicznych. Jednak opłacalność inwestycji drogowych powinniśmy wyrazić w złotych zysku, jaki powstaje w wyniku realizacji tych czy innych zamierzeń. Zysk osiągnięty wskutek budowy i przebudowy nawierzchni drogowych jest nieuchwytny, ponieważ nie jest on notowany, jak to występuje przy wszystkich innych środkach transportu (kolei, transportu wodnego i lotniczego), gdzie sprzedaje się bilety dla podróżnych i pobiera się opłaty za przewóz ładunków. [podobne: deska elewacyjna, Deska Podłogowa, deska tarasowa ]