Posts Tagged ‘deska tarasowa modrzew syberyjski’

Studnie kopane

Thursday, July 21st, 2016

Studnie Studnie kopane. Do zaopatrywania ludności wiejskiej w wodę stosowane są najczęściej ujęcia w postaci studzien. Dobra studnia powinna odpowiadać wymaganiom higieny i zabezpieczać wodę studzienną przed dopływem wody zaskórnej oraz przedostawaniem się różnego rodzaju zanieczyszczeń. Woda zaskórna jest zazwyczaj zanieczyszczona substancjami organicznymi i może zawierać bakterie chorobotwórcze. Studnie wiejskie znajdują się najczęściej na podwórkach, w pobliżu gnojowni i ustępów. Wprawdzie Rozporządzenie z dnia 21. VII. 61 r. pozwala na budowę studni w od ległości co najmniej 7,5 m od granicy nieruchomości oraz 15 m od dołów ustępowych, gnojowników, śmietników, budynków przeznaczonych dla inwentarza żywego itp. miejsc zanieczyszczonych (przy zabezpieczeniu studni od zalania ściekami i wodami opadowymi), to jednak nie zawsze ta odległość praktycznie jest przestrzegana. [podobne: Domy z drewna, deska tarasowa modrzew syberyjski, Budowa domu ]

Urzadzenia poziome

Wednesday, July 13th, 2016

Urządzenia poziome Natężenie przepływu zależy m. in. od położenia zwierciadła wody: poziomego, wzgl. nachylonego – w przekroju prostopadłym do kierunku ciągu zbiorczego. Jeżeli zwierciadło wody jest równoległe do spągu warstwy nieprzepuszczalnej, na której ułożono ciąg zbiorczy, tj. J = i, wówczas q = kiH. Oznaczenia: k współczynnik filtracji, misek, H głębokość. warstwy wodonośnej liczona od poziomu dna ciągu zbiorczego, m, h głębokość wody w ciągu. zbiorczym, m, R zasięg depresji obliczony według wzoru Sichardta R = 300S1/k m depresja s = H,- h m. Jeżeli woda gruntowa płynie zgodnie z• kierunkiem ciągu zbiorczego, lub gdy ciąg ten został ułożony w terenie, w którym położenie zwierciadła wody jest poziome i wody dopływają z obu stron do ciągu, należy stosować wzór pierwszy. Wówczas obliczone q m3/sek należy podwoić. [przypisy: deski elewacyjne, Domy prefabrykowane, deska tarasowa modrzew syberyjski ]