Posts Tagged ‘deski na elewacje’

Pomiar predkosci przeplywu

Wednesday, July 27th, 2016

Pomiar prędkości przepływu może być wykonany również przez zabarwienie lub zasolenie wody, względnie metodą elektrochemiczną, wg zasad podanych. w hydrometrii wód gruntowych. Znając szerokość pasa wody płynącej (B), możemy obliczyć objętość wody płynącej warstwą wodonośną Q = mHBvI Szczególną uwagę zwrócić należy na istniejące sąsiednie studnie, w których pomierzyć trzeba wydajność oraz poziom wody i ustalić jego wahania, jak również pobrać wody do analizy. Jeżeli na terenie objętym poszukiwaniami wody występują źródła o wydajności nieznacznie zmieniającej się w ciągu roku, świadczy to o dużej retencji, a więc o istnieniu dużego zapasu wód podziemnych. Podobnie potoki i rzeki zasilane wodą źródlaną wskazują na obfite Występowanie wód podziemnych w danym rejonie. Natomiast obecność licznych jezior i cieków wodnych bynajmniej nie może służyć jako dowód występowania wód podziemnych w większych ilościach, gdyż ze względu na nieprzepuszczalną warstwę gruntu wody opadowe spływają po powierzchni i nie wsiąkają w głąb. [przypisy: deski na elewacje, Budowa domu, domki narzędziowe ]

Charakterystyka ekonomiczna trasy drogowej

Tuesday, July 12th, 2016

Przy określaniu charakterystyki ekonomicznej trasy drogowej należy zdać sobie sprawę, że racjonalne projektowanie drogi polega na tym, aby trasa drogowa odpowiadała wymaganiom ruchu drogowego, jednak bez nadmiernych zapasów. Budowa drogi powinna być możliwa przy najmniej szych wydatkach finansowych, siły roboczej i mechanizmów oraz bez zamrażania środków finansowych. Jednocześnie elementy drogi powinny być projektowane z uwzględnieniem ewentualnej dalszej modernizacji trasy drogowej, niezbędnej w związku ze wzrostem intensywności ruchu. przy całkowitej adaptacji wszystkich wykonanych wcześniej robót. Najpoważniejszym zatem elementem będzie plan trasy drogowej, ponieważ budowa drogi dla warunków technicznych klasy wyższej wymaga znacznie większych wydatków inwestycyjnych niż dla drogi, na której intensywność i wymagana szybkość ruchu są małe. Projektowa- nie natomiast trasy drogowej dla warunków technicznych niższych klas dróg w razie wzrostu szybkości i intensywności ruchu stwarza trudności przy późniejszym unowocześnieniu. Wielkości przewozów drogowych. Studia i badania ekonomiczne opierają się przede wszystkim na określeniu wielkości przewozów drogowych – osobowych i ciężarowych. Wielkości te wymagają określenia ilości oraz kierunków potoków przewozowych dla poszczególnych tras drogowych. Dane otrzymane z zestawienia potoków ładunków służą do określania klasy technicznej drogi, podstawowych jej elementów technicznych, a przede wszystkim do określenia najbardziej odpowiedniego typu nawierzchni. W celu ustalenia wielkości przewozów dla poszczególnych punktów terenowych przewozy dzielimy na ładunki dowożone i wywożone. Zasadę tę stosuje się do poszczególnych punktów będących źródłami ruchu drogowego oraz do poszczególnych regionów jako całości. Dane podstawowe potrzebne do obliczenia przewozów otrzymuje się na podobnych zasadach, jak przy techniczno-ekonomicznej analizie poszczególnych- gałęzi gospodarczych, o czym wspomniano już poprzednio Ładunki, jakie bierze się pod uwagę przy przewozach drogowych dla danej trasy, należy segregować nie tylko według ilości ton przewozów, lecz również według rodzaju, gdyż dla poszczególnych asortymentów istnieje sezonowość przewozów. [podobne: deski na elewacje, Podłogi drewniane Warszawa, domek narzędziowy ]