Posts Tagged ‘domki holenderskie’

Koszt ujec wód podziemnych jest wysoki

Wednesday, July 27th, 2016

Koszt ujęć wód podziemnych jest wysoki i w 1963 r. , przy zastosowaniu techniki wiertniczej linowo-udarowej, dla studni głębokich wynosił około 800 tys. zł, studni średnich (około 80 m) – 200 tys. zł, płytkich (20-30 m) – 50 tys. zł. Poza tym trwałość studni wierconych jest stosunkowo mała i często już po kilkunastu latach pracy, zależnie od jakości wody, zachodzi potrzeba budowy nowej. Dlatego w celu ustalenia głębokości zalegania odpowiedniej warstwy wodonośnej, następnie ilości i jakości spodziewanej wody – należy przeprowadzić prace poszukiwawcze, uzupełniające studia projektowe. Przede wszystkim trzeba ustalić położenie zwierciadła wódy podziemnej tego horyzontu, z którego mamy ująć wodę. W tym celu należy wykonać otwory obserwacyjne do pomiaru poziomu zwierciadła wody; dno tych otworów powinno sięgać do spągu warstwy nieprzepuszczalnej, co umożliwi pomiar grubości warstwy wodonośnej (H). [przypisy: domki holenderskie, domek narzędziowy, deski podłogowe ]

Linia graniczna obszaru ciążenia

Tuesday, July 12th, 2016

Linię graniczną obszaru ciążenia określa się w sposób następujący badamy kierunek ciążenia przewozów drogowych, dla których źródłem jest punkt R i jego rejon. Jeżeli okaże się, że ze względu na charakter produkcji rejonu punktu R przewozy będą miały kierunek dalekobieżny, muszą one korzystać z drogi MN (np. w kierunku N). Wtedy punkt R zostaje zaliczony do obszaru ciążenia drogi MN. Gdyby okazało się, że produkcja zakładu R ma charakter przewozów lokalnych (np. do stacji ko- lejowej Z), wówczas punkt ten należy wyłączyć z obszaru ciążenia drogi MN. Postępując w ten sposób kolejno dla wszystkich punktów położonych na obszarze, przez który powinna przebiegać granica obszaru ciążenia, ustalimy dokładny przebieg tej granicy. Wpływ na ustalenie granicy obszaru ciążenia mają drogi dojazdowe i ich stan. Drogi te mogą być wykorzystane do dowożenia ładunków z zaplecza pewnego rejonu i w ten sposób wpływają na włączenie tego- rejonu do obszaru ciążenia danej drogi. Po ustaleniu granic obszaru ciążenia określa się jego charakterystykę ekonomiczną oraz charakterystykę badanej trasy drogowej. Ostatecznym wynikiem badań ekonomicznych, odnoszących się do trasy drogowej przewidzianej do budowy lub przebudowy, jest ustalenie charakterystyki ekonomicznej danej trasy, która pozwoli na ustalenie jej warunków technicznych. Charakterystyka ekonomiczna danej trasy drogowej powinna wyjaśnić 1) stan drogi istniejącej w danym okresie, 2) typ środków transportowych używanych na drodze i ich maksymalne obciążenie, 3) największą dopuszczalną szybkość poruszania się pojazdów po drodze. 4) wysokość wydatków transportowych (koszt własny przewozów samochodowych) , 5) koszt utrzymania 1 kilometra nawierzchni drogowej, 6) stopień zniszczenia nawierzchni drogowej oraz obiektów drogowych, 7) przeważający typ pojazdów drogowych. Dane omówione w punktach 1 – 7 odnoszą się do trasy drogowej istniejącej. [patrz też: domki holenderskie, domki narzędziowe, domki ogrodowe ]