Posts Tagged ‘domki ogrodowe’

Studnie zaopatrujace w wode jedno lub kilka gospodarstw

Wednesday, July 13th, 2016

Studnie zaopatrujące w wodę jedno lub kilka gospodarstw są bądź kopane (zapuszczane), bądź rurowe (zazwyczaj rurowe wiercone, rzadziej wbijane w grunt). W dawnych prymitywnych studniach kopanych zrąb (ocembrowanie) był zazwyczaj wykonany z drewna. Wskutek wahania poziomu wody w studni oraz wskutek zmiennej wilgotności drewno już po kilku latach butwieje, obrasta mchem i tworzą się dziury w ocembrowaniu. Woda z takich studni jest zanieczyszczona i ma smak nieprzyjemny. Zręby studzienne budowane z cegły, niekiedy z kamienia, są znacznie trwalsze. Budowa studni o głębokości niekiedy kilkudziesięciu metrów wykonywana jest podobnie jak zapuszczanie kesonów. Ocembrowanie studni może ulec zniszczeniu wskutek agresywnego działania wady na zaprawę lub na cegły źle lub niedostatecznie wypalone. Studnie z kręgów betonowych należą do najtrwalszych. W warunkach niedostatecznej wytrzymałości betonu na ciśnienie gruntu stosowany jest żelbet. [przypisy: Domy prefabrykowane, domki ogrodowe, deski elewacyjne ]

Linia graniczna obszaru ciążenia

Tuesday, July 12th, 2016

Linię graniczną obszaru ciążenia określa się w sposób następujący badamy kierunek ciążenia przewozów drogowych, dla których źródłem jest punkt R i jego rejon. Jeżeli okaże się, że ze względu na charakter produkcji rejonu punktu R przewozy będą miały kierunek dalekobieżny, muszą one korzystać z drogi MN (np. w kierunku N). Wtedy punkt R zostaje zaliczony do obszaru ciążenia drogi MN. Gdyby okazało się, że produkcja zakładu R ma charakter przewozów lokalnych (np. do stacji ko- lejowej Z), wówczas punkt ten należy wyłączyć z obszaru ciążenia drogi MN. Postępując w ten sposób kolejno dla wszystkich punktów położonych na obszarze, przez który powinna przebiegać granica obszaru ciążenia, ustalimy dokładny przebieg tej granicy. Wpływ na ustalenie granicy obszaru ciążenia mają drogi dojazdowe i ich stan. Drogi te mogą być wykorzystane do dowożenia ładunków z zaplecza pewnego rejonu i w ten sposób wpływają na włączenie tego- rejonu do obszaru ciążenia danej drogi. Po ustaleniu granic obszaru ciążenia określa się jego charakterystykę ekonomiczną oraz charakterystykę badanej trasy drogowej. Ostatecznym wynikiem badań ekonomicznych, odnoszących się do trasy drogowej przewidzianej do budowy lub przebudowy, jest ustalenie charakterystyki ekonomicznej danej trasy, która pozwoli na ustalenie jej warunków technicznych. Charakterystyka ekonomiczna danej trasy drogowej powinna wyjaśnić 1) stan drogi istniejącej w danym okresie, 2) typ środków transportowych używanych na drodze i ich maksymalne obciążenie, 3) największą dopuszczalną szybkość poruszania się pojazdów po drodze. 4) wysokość wydatków transportowych (koszt własny przewozów samochodowych) , 5) koszt utrzymania 1 kilometra nawierzchni drogowej, 6) stopień zniszczenia nawierzchni drogowej oraz obiektów drogowych, 7) przeważający typ pojazdów drogowych. Dane omówione w punktach 1 – 7 odnoszą się do trasy drogowej istniejącej. [patrz też: domki holenderskie, domki narzędziowe, domki ogrodowe ]