Posts Tagged ‘olx gorzów wlkp’

Charakterystyka ekonomiczna trasy drogowej

Tuesday, September 17th, 2019

Przy określaniu charakterystyki ekonomicznej trasy drogowej należy zdać sobie sprawę, że racjonalne projektowanie drogi polega na tym, aby trasa drogowa odpowiadała wymaganiom ruchu drogowego, jednak bez nadmiernych zapasów. Budowa drogi powinna być możliwa przy najmniej szych wydatkach finansowych, siły roboczej i mechanizmów oraz bez zamrażania środków finansowych. Jednocześnie elementy drogi powinny być projektowane z uwzględnieniem ewentualnej dalszej modernizacji trasy drogowej, niezbędnej w związku ze wzrostem intensywności ruchu. przy całkowitej adaptacji wszystkich wykonanych wcześniej robót. Najpoważniejszym zatem elementem będzie plan trasy drogowej, ponieważ budowa drogi dla warunków technicznych klasy wyższej wymaga znacznie większych wydatków inwestycyjnych niż dla drogi, na której intensywność i wymagana szybkość ruchu są małe. …read more

Szybkość ruchu samochodu typowego dla danej trasy

Saturday, September 14th, 2019

Dla każdego odcinka o tym samym spadku określamy szybkość ruchu samochodu typowego dla danej trasy (dla którego sporządzono wykres charakterystyki dynamicznej). W tym celu prowadzi się proste poziome dla poszczególnych odcinków wykresu oporów ruchu i przedłuża je do przecięcia się z krzywą charakterystyki dynamicznej. Dla wszystkich odcinków, dla których w ten sposób określona szybkość przejazdu przekracza przyjętą dla danej trasy szybkość maksymalną, należy przyjąć do dalszego obliczenia szybkość maksymalną (szybkość podstawową projektu drogowego). Mając w ten sposób określone szybkości przejazdu dla wszystkich odcinków trasy, określamy wielkości i tj. odwrotności szybkości na danym odcinku. …read more

Obliczenie długości zastępczej

Saturday, September 14th, 2019

Obliczenie długości zastępczej ze względu na zużycie paliwa przeprowadza się według następującego schematu. 1. Dla każdego odcinka trasy o tym samym spadku określamy a) wielkość spadku ± i z profilu podłużnego j b) długość odcinka o danym spadku li z profilu podłużnego, c) wielkość oporu ruchu dla danego typu nawierzchni lJf; d) szybkość ruchu V, z charakterystyki dynamicznej samochodu e) dla odcinków wzniesienia i spadków nieszkodliwych określa się na podstawie danej szybkości ruchu V, i współczynnika oporu ruchu lJf = f ± i zużycie paliwa Oi – z charakterystyki ekonomicznej samochodu; dla odcinków o spadkach szkodliwych przyjmuje się Oi = Omin; spadkiem nieszkodliwym nazywamy taki spadek drogi, dla którego wielkość spadku i jest mniejsza niż wielkość współczynnika tarcia potoczystego f; f) z danych otrzymanych wyżej oblicza się wielkości O, li. 2. Określamy wielkość L Oj li dla całej długości wariantu. …read more

Architekt holenderski J. P. Oud

Wednesday, September 11th, 2019

Wielu architektów pierwszej połowy XX wieku stanęło przed zagadnieniem znalezienia równowagi czynników funkcjonalizmu i konstruktywizmu oraz łącznego stosowania ich we wznoszonych budowlach. Architekt holenderski J. P. Oud, budując osiedle dla robotników portowych i marynarzy w Rotterdamie, osiąga rzeczowość funkcji, czystość konstrukcji, geometryczną jasność kształtów, harmonię kompozycyjną poszczególnych części. We Francji wysuwają się na czoło dwie wybitne indywidualności: August Perret i L Corbusier, Wspaniały rozwój teorii i praktyki konstrukcji stalowych, żelbetowych, struno- i kablobetonów, konstrukcji łupinowych, wynalezienie nowych materiałów z mas plastycznych, posługiwanie się lekkimi metalami (aluminium) zapewniają nieograniczone możliwości konstrukcyjne dla zaspokojenia wszelkich wymagań funkcjonalnych. …read more

formalizm – nowy kierunek

Wednesday, September 11th, 2019

Obok kierunków funkcjonalistycznego i konstruktywistycznego rozwinął się równelegle formalizm. Zasadą formalizmu jest posługiwanie się bez uzasadnienia sztucznie wytworzoną lub zapożyczoną gdzieś formą, nie mającą funkcjonalnej i konstrukcyjnej podstawy. Do akcesoriów tego kierunku należą me uzasadnione funkcją czy konstrukcją podział i wyposażenie elewacji, stosowanie ścianek parawanowych na dachach, używanie nielogicznych rozwiązań elementów obliczonych wyłącznie na efekty plastyczne. Kierunek ten również nosi nazwę elewacjonalizmu.
Lansowany do roku 1955 w Związku Radzieckim i w szeregu krajów demokracji ludowych, kierunek architektoniczny zwany :realizmem socjalistycznym , miał na względzie poparcie realistycznej formy i socjalistycznej treści w budownictwie. Przez realistyczną formę rozumiano stosowanie regionalnych form architektonicznych właściwych każdemu narodowi lub krajowi. …read more

Architektura okresu modernizmu

Wednesday, September 11th, 2019

W odróżnieniu od eklektyzmu i secesji na zdrowych zasadach toruje sobie drogę od początku XX wieku modernizm. Doświadczenia XIX wieku postawiły jako pierwszy warunek odrzucenie wszelkiego fałszu, niezgodności formy i konstrukcji, zbędnej dekoracyjności , rozrzutności w komponowaniu bryły. Z przesłanek tych wyłoniły się dwa kierunki: funkcjonalizm i konstruktywizm. Funkcjonalizm rozwiązywał zasadnicze układy i szczegóły budowli wyłącznie ze względu na celowość i użyteczność. Określone wg wskaźników ekonomiczny wymiary budowli miałyby być wykonane z materiałów najbardziej wygodnych w użyciu, higienicznych, trwałych i estetycznych z pominięciem wszelkiego zdobnictwa. …read more

Koszt ujec wód podziemnych jest wysoki

Sunday, September 8th, 2019

Koszt ujęć wód podziemnych jest wysoki i w 1963 r. , przy zastosowaniu techniki wiertniczej linowo-udarowej, dla studni głębokich wynosił około 800 tys. zł, studni średnich (około 80 m) – 200 tys. zł, płytkich (20-30 m) – 50 tys. zł. …read more

Sztuczne wody gruntowe

Saturday, September 7th, 2019

Sztuczne wody gruntowe Woda rzeczna lub nagromadzona w zbiornikach, jeżeli będzie przesiąkać do wybudowanych- opodal brzegu rzeki stawów infiltracyjnych, studni lub poziomych przewodów chłonnych (skąd czerpać się ją będzie do zasilania wodociągów), stanie się tzw. sztuczną wodą gruntową i zatraci w pewnym stopniu własności wody powierzchniowej. Własności sztucznej wody gruntowej zależą od jakości wody rzecznej, rodzaju warstw, przez które ta woda przesiąka, oraz od czasu filtracji. Jakość sztucznej wody gruntowej odpowiada na ogół jakości dobrej, naturalnej wody gruntowej. 5. …read more

Nowoczesna architektura : Konkurs New Moulin Rouge, Paryż 2009

Thursday, September 5th, 2019

Arquitectum ogłosiło niedawno Międzynarodowy Festiwal Architektury Paryż 2009, który odbędzie się w okresie od maja do sierpnia tego roku.
Konkurs proponuje reinterpretację.
Nowego Moulin Rouge ., najbardziej znanego kabaretu na świecie i ważnego kawałka paryskiego życia.
Więcej informacji o konkursie po przerwie.
W dążeniu do doskonałego show, musi zostać zaprojektowana nowa przestrzeń, która zawiera najnowsze tendencje dla szkoły tańca i wszystkich jej instalacji. …read more

Architektura i nowoczesne budownictwo – Nagroda Ordos

Wednesday, September 4th, 2019

Projekt Ordos 100, jak widać na naszej stronie, był pierwszym przypadkiem, gdy miasto Ordos przyciągnęło międzynarodową uwagę.
Sukces tego projektu doprowadził do opracowania nagrody Ordos.
Ta nagroda daje młodym architektom możliwość wczesnego rozpoznania ich dyscypliny intelektualnej, co widać zarówno w projektach teoretycznych, jak i budowanych.
Nagroda, sponsorowana przez miasto Ordos w Mongolii Wewnętrznej i Jiang Yuan Cultural & Creativity Development Co., Ltd, jest nie tylko pierwszą międzynarodową nagrodą architektury od Azji, ale jest także jedyną nagrodą międzynarodową Chin dla każdego osiągnięcia.
Więcej o nagrodzie Ordos po przerwie. …read more