Posts Tagged ‘współczynniki przenikania ciepła’

Linia graniczna obszaru ciążenia

Wednesday, September 18th, 2019

Linię graniczną obszaru ciążenia określa się w sposób następujący badamy kierunek ciążenia przewozów drogowych, dla których źródłem jest punkt R i jego rejon. Jeżeli okaże się, że ze względu na charakter produkcji rejonu punktu R przewozy będą miały kierunek dalekobieżny, muszą one korzystać z drogi MN (np. w kierunku N). Wtedy punkt R zostaje zaliczony do obszaru ciążenia drogi MN. Gdyby okazało się, że produkcja zakładu R ma charakter przewozów lokalnych (np. …read more

Obniżenie ładowności pojazdów drogowych

Tuesday, September 17th, 2019

Obniżenie ładowności pojazdów drogowych może być wywołane stanem nawierzchni drogowych; o stanie nawierzchni drogowych można I również sądzić z obniżenia szybkości pojazdów (szybkość faktyczna). Zasadniczym wskaźnikiem charakteryzującym drogę jest koszt 1 tonokilometra przewozu i we wskaźniku tym widzimy odbicie wszystkich warunków technicznych i eksploatacyjnych trasy drogowej. Ustalenie tego wskaźnika dla trasy istniejącej umożliwia określenie wydajności przewozów (maksymalnej) dla całej trasy lub też dla jej poszczególnych odcinków. Jeżeli następnie porównamy wydajność przewozów danej trasy z jej wydajnością w pewnym okresie perspektywicznym po realizacji jej przebudowy lub budowy nawierzchni twardej, otrzymamy dane pozwalające osądzić rentowność inwestycji drogowych z punktu widzenia podniesienia wydajności pracy transportu. Dane charakterystyki trasy drogowej wymienione w punktach 1 – 7 powinny być obliczone również dla pewnego okresu perspektywicznego. …read more

Objętość robót ziemnych

Tuesday, September 17th, 2019

Prawidłowe rozwiązanie zagadnienia wyboru właściwego wariantu trasy oraz wyznaczenie warunków technicznych i kolejności robót przy budowie lub przebudowie można osiągnąć tylko przez techniczno-ekonomiczne porównanie wariantów co do wydatków na budowę i utrzymanie drogi oraz kosztów własnych transportu. Objętość robót ziemnych zależy w wysokim stopniu od zmiany elementów geometrycznych trasy (np. zwiększenie promienia krzywizny poziomej W terenie falistym zwiększa ilość robót ziemnych, zmniejszenie spadku podłużnego również wpływa na zwiększenie robót ziemnych itd.). Według danych z technicznej literatury radzieckiej koszt robót ziemnych wynosi zależnie od rodzaju terenu, przeciętnie od 7 % do 20% całkowitego kosztu budowy. Wpływ pochyleń podłużnych. …read more

Ładowność samochodów

Tuesday, September 17th, 2019

Na ładowność samochodów mają znaczny wpływ pochylenia ponad 3%. Jednak przy określeniu pochylenia maksymalnego przy trasowaniu obniżenie ładowności nie ma znaczenia, gdyż decyduje w tym przypadku ilość ton ładunku, jaka może być przewieziona w ciągu t godzin, z uwzględnieniem odpowiedniej długości pochyleń (w stosunku do poziomu). Obliczenie obniżenia ładowności należy przeprowadzić dla największego dopuszczalnego na danej trasie wzniesienia. . Według doświadczalnych danych radzieckich optymalne dla ładowności samochodów wzniesienia znajdują się w granicach 4% – 6%; dla pociągów drogowych granice te są znacznie niższe, przy zmniejszeniu bowiem spadków przez wydłużenie trasy ilość ładunków (ton/godz) spada. …read more

Poziom wody w otworach obserwacyjnych

Sunday, September 8th, 2019

Poziom wody w otworach obserwacyjnych ustali się na wysokości, na której ciśnienie wody równe jest ciśnieniu atmosferycznemu. Pomiar wysokości zwierciadła wody wykonuje się za pomocą łat lub pływaków, bądź też gwizdków lub świetlików studziennych – zależnie od poziomu tego zwierciadła. Obserwacje zwierciadła wody (zazwyczaj co 2 tygodnie) pozwolą na określenie wahań jego poziomu. Poza tym na podstawie pobranych prób gruntu określić należy współczynnik porowatości przekrojowej (rtt). Liczba otworów obserwacyjnych oraz ich położenie zależy od warunków miejscowych. …read more

Pomiar predkosci przeplywu

Sunday, September 8th, 2019

Pomiar prędkości przepływu może być wykonany również przez zabarwienie lub zasolenie wody, względnie metodą elektrochemiczną, wg zasad podanych. w hydrometrii wód gruntowych. Znając szerokość pasa wody płynącej (B), możemy obliczyć objętość wody płynącej warstwą wodonośną Q = mHBvI Szczególną uwagę zwrócić należy na istniejące sąsiednie studnie, w których pomierzyć trzeba wydajność oraz poziom wody i ustalić jego wahania, jak również pobrać wody do analizy. Jeżeli na terenie objętym poszukiwaniami wody występują źródła o wydajności nieznacznie zmieniającej się w ciągu roku, świadczy to o dużej retencji, a więc o istnieniu dużego zapasu wód podziemnych. Podobnie potoki i rzeki zasilane wodą źródlaną wskazują na obfite Występowanie wód podziemnych w danym rejonie. …read more

Urzadzenia poziome stosuje sie do ujecia wody

Saturday, September 7th, 2019

Urządzenia poziome stosuje się do ujęcia wody z sąsiadujących ze sobą małych źródeł oraz do ujęcia płytkich wód gruntowych, przy małej miąższości warstw wodonośnych. W pierwszym przypadku zakłada się przewody kamionkowe, betonowe lub żeliwne perforowane w obrębie występowania wody źródlanej; w drugim – ciągi zbiorcze (dreny). W celu zabezpieczenia wody ujmowanej za pomocą drenów przed napływem drobnych cząstek gruntu należy dreny zabezpieczyć warstwą materiału filtrującego (żwiru i piasku) o grub: 0,50 ni . Podobnie zabezpiecza się rury perforowane . Głębokość założenia ciągów zbiorczych powinna wynosić co najmniej 2,0 m, lepiej 4- 5 m. …read more

Nowoczesna architektura : Konkurs New Moulin Rouge, Paryż 2009

Thursday, September 5th, 2019

Arquitectum ogłosiło niedawno Międzynarodowy Festiwal Architektury Paryż 2009, który odbędzie się w okresie od maja do sierpnia tego roku.
Konkurs proponuje reinterpretację.
Nowego Moulin Rouge ., najbardziej znanego kabaretu na świecie i ważnego kawałka paryskiego życia.
Więcej informacji o konkursie po przerwie.
W dążeniu do doskonałego show, musi zostać zaprojektowana nowa przestrzeń, która zawiera najnowsze tendencje dla szkoły tańca i wszystkich jej instalacji. …read more

Architektura i nowoczesne budownictwo – Urban Parasite / Bostjan Gabrijelcic

Thursday, September 5th, 2019

+ 9 Strategia zagospodarowania przestrzennego Słowenii wymaga zagęszczenia miejskiego centrów miast, co otwiera drogę do różnych praktyk, w tym wykorzystania powierzchni poddasza i tarasów na dachu.
Takie podejście daje również możliwość poprawy ich energii i konstrukcji oraz ulepszenia techniczne.
Pasożyta miejskiego.
Kiedyś rehabilitowaliśmy zaniedbany i nieużywany taras starego bloku mieszkalnego, korzystając z sąsiedniego placu budowy.
Wykorzystując trzy dźwigi, wspólny wysiłek ich wysięgników umożliwił nam podniesienie ogromnych metalowych części. …read more

Architektura i nowoczesne budownictwo – Jönköping-Västra Kajen / Tham & Videg Rd Hansson Arkitekter

Tuesday, September 3rd, 2019

Nasi przyjaciele z Tham & Videg.
R Hansson Arkitekter przysłali nam swój najnowszy projekt, pierwszą nagrodę na zaproszonym konkursie mieszkaniowym w Szwecji.
Po przerwie możesz zobaczyć więcej zdjęć i rysunków.
Dwa sześciokondygnacyjne bloki mieszkalne położone na nabrzeżu w centrum Jönköping w Szwecji.
Fasada, drewniana krata, została perforowana dużymi otworami, które rozpuszczają wagę. …read more