Objętość robót ziemnych

Prawidłowe rozwiązanie zagadnienia wyboru właściwego wariantu trasy oraz wyznaczenie warunków technicznych i kolejności robót przy budowie lub przebudowie można osiągnąć tylko przez techniczno-ekonomiczne porównanie wariantów co do wydatków na budowę i utrzymanie drogi oraz kosztów własnych transportu. Objętość robót ziemnych zależy w wysokim stopniu od zmiany elementów geometrycznych trasy (np. zwiększenie promienia krzywizny poziomej W terenie falistym zwiększa ilość robót ziemnych, zmniejszenie spadku podłużnego również wpływa na zwiększenie robót ziemnych itd.). Według danych z technicznej literatury radzieckiej koszt robót ziemnych wynosi zależnie od rodzaju terenu, przeciętnie od 7 % do 20% całkowitego kosztu budowy. Wpływ pochyleń podłużnych. Oprócz wpływu pochyleń na wielkość robót ziemnych, o czym już wspomniano, mają one wpływ również na wiele innych czynników, jak szybkość, ładowność wozów, zużycie paliwa itd. Zmniejszenie szybkości ruchu pojazdów na wzniesienia jest proporcjonalne do zwiększenia się wzniesienia. Dane obliczone na podstawie tego wzoru dla szeregu wzniesień drogowych wykazują spadek szybkości ruchu wprost proporcjonalny do wzrostu wzniesienia niwelety drogi. Jednak przy trasowaniu dróg byłoby niewłaściwie korzystać bezpośrednio z danych dotyczących obniżenia szybkości, ponieważ decyduje nie zmniejszenie szybkości, lecz czas przebiegu, który nie zawsze ulega zmianie proporcjonalnie do zmiany wzniesienia. Należy zatem rozróżnić następujące przypadki a) zmniejszenie wzniesienia odbywa się kosztem zwiększenia robót ziemnych; w tym przypadku nie zmienia się długość trasy, lecz tylko zestawienie odcinków drogi o różnych pochyleniach; b) zmiana (zmniejszenie) wzniesienia odbywa się kosztem rozwinięcia trasy w terenie; w tym przypadku zmienia się długość trasy czyli długość przebiegu. Przypadek pierwszy spotykamy zazwyczaj w terenie równinnym i słabo falistym, przypadek drugi – w terenie mocno falistym i górskim. Analiza wpływu pochyleń niwelety drogi na ruch samochodów wykazuje, że optymalnymi pochyleniami ze względu na czas przebiegu są pochylenia w granicach od 4% do 8 % (wyjątkowo do 10 %). Jednak przy projektowaniu tras drogowych dla ruchu pociągów drogowych należy dążyć do pochyleń poniżej 3%. Pochylenia mniejsze niż 4% w wyniku wydłużenia trasy powodują znaczne zwiększenie przebiegu ruchu samo- chodów; dla ruchu pociągów drogowych natomiast nie jest to brane pod uwagę ze względu na inne trudności natury techniczno-ruchowej. [patrz też: bricoman gazetka, współczynniki przenikania ciepła, modomania allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bricoman gazetka modomania allegro współczynniki przenikania ciepła