Przewozy ładunków

Przewozy ładunków można podzielić na następujące grupy 1) przewozy dla rolnictwa, 2) przewozy dla przemysłu (ewentualnie z rozbiciem na rodzaje), 3) przewozy dla leśnictwa, 4) przewozy dla zaopatrzenia ludności, 5) przewozy materiałów budowlanych, 6) przewozy inne (należą tu ładunki nie zaliczone do grup poprzednich, a stanowiące poniżej 1S 0J0 całości przewozów). Dla ustalenia ilości i kierunków przewozów należy. korzystać z wy- kresów, podając początkowe i końcowe punkty przewozów dla poszczególnych grup. Dla rejonów przemysłowych, dla których określenie punktów końcowych i początkowych napotykałoby na trudności, za punkty takie można przyjmować środek ciężkości powierzchni rejonu. Wykresy wielkości przewozów drogowych nanosi się na poszczególne kierunki tras, z uwzględnieniem ich charakterystycznej sezonowości. Sezonowość przewozów może powstawać a) wskutek charakterystycznych właściwości procesów ,technologicznych danej gałęzi przemysłu lub produkcji, a) wskutek charakterystycznych właściwości pracy innych rodzajów transportu (np. transport wodny – dowozy drogowe do i od przystani), b) wskutek warunków przejazdu zależnych od kategorii technicznej drogi i jej stanu w różnych porach roku. Poszczególne krzywe składowe przewozów sumujemy, otrzymując krzywą sumy przewozów, która umożliwia określenie wielkości przewozów w poszczególnych porach roku i wyciągnięcie wniosków co do typów nawierzchni, jakie należałoby zastosować, i co, do samego charakteru drogi. W poszczególnych rodzajach przewozów drogowych należy uwzględnić następujące czynniki a) najbardziej nierównomierne są przewozy rolnicze, ponieważ ich wahania w poszczególnych okresach osiągają znaczne różnice, b) duży wpływ mają przewozy wybitnie sezonowe, np. przewozy buraków do cukrowni odbywające się tylko w okresie jesiennym, c) przewozy przemysłowe i przewozy zaopatrzenia ludności wykazują zazwyczaj dużą równomierność, odchylenia powstają tylko w przypadkach wyjątkowych. Jeżeli w wykresach uwzględniamy również przewozy wykonywane innymi środkami komunikacyjnymi, będą one ściśle związane z charakterystyką działalności danego rodzaju środka komunikacji, np. dla transportu wodnego przewozy takie będą sezonowe, ponieważ przerywa się je na okres zlodzenia rzek. Przy budowie lub przebudowie drogi należy uwzględniać z jednej strony cechy charakterystyczne przewozów danego regionu, z drugiej jednak trzeba również przewidywać rozwój gospodarczy danego regionu i związany z tym wzrost ruchu drogowego. Dlatego też konieczna jest ścisła współpraca projektanta z instytucją gospodarczą o szerokim zasięgu – z Wojewódzką Komisją Planowania Gospodarczego. [hasła pokrewne: grzejniki nowoczesne, rokoko cechy, olx polkowice]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: grzejniki nowoczesne olx polkowice rokoko cechy