stan wody w studniach

W rejonie Częstochowy wody występują w formacji jurajskiej (w wapieniach, piaskach i piaskowcach) na głębokości do 300 m i więcej. W Niecce Śląskiej występuje formacja triasowa obfitująca w wodę. W karbońskich wapieniach koło Krzeszowic występują podziemne strumienie niełatwe do ujęcia. Natomiast skały karbonu występujące na części zagłębia mają niewielkie ilości wody twardej, żelazistej, często z nadmierną zawartością chlorków i siarczanów. Wapienie formacji kredowej, występujące na południe od Lublina, są ubogie w wodę; w okolicach Chełma, dzięki większej szczelinowości wapieni, wodonośność pokładów jest większa. Przy opracowaniu ujęcia wody podziemnej dla wodociągu konieczna jest znajomość hydrogeologii danego terenu. Jako nader cenna wskazówka służyć może stan wody w studniach istniejących w obrębie- projektowanego ujęcia oraz wydajność tych studni. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa C. U. G. z dn. 4. XII. 1962 studnie eksploatowane powinny mieć założone karty rejestracyjne zawierające zapisy o danych technicznych studni, położeniu zwierciadła wody, wydajności studni i o sposobie jej eksploatacji. [podobne: cechy rokoko, allegro kontakt telefoniczny, polistyren ekstrudowany xps ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro kontakt telefoniczny cechy rokoko polistyren ekstrudowany xps