Studia i badania dla poszczególnych odcinków dróg

Badania tego typu odnoszą się do kategorii badań szczegółowych i ma- ją na celu 1) zebranie materiałów do określenia najbardziej celowego kierunku trasy drogowej; 2) zebranie materiałów do ustalenia najbardziej celowej kolejności realizacji poszczególnych odcinków typowanych do budowy i prze- budowy; w tym przypadku należy również rozważyć i uzasadnić ewentualną stopniową adaptację i przebudowę nawierzchni drogowych na danym odcinku; 3) zebranie materiałów pozwalających na ustalenie kategorii technicznej drogi, tj. szerokości i typu nawierzchni; 4) określenie efektów ekonomicznych (opłacalności trasy drogowej, uzyskanie oszczędności społecznych na kosztach utrzymania, ruchu itp.), jakie osiągamy przez zamierzoną budowę lub przebudowę trasy drogowej albo jej odcinka. Pierwszą czynnością przy przystąpieniu do studiów i badań ekonomicznych dla poszczególnych odcinków drogowych jest określenie obszaru badań ekonomicznych, tj. obszaru obejmującego wszystkie źródła ruchu drogowego, jakie przypuszczalnie mogą mieć wpływ na ustalenie kierunku trasy, ponieważ będą one korzystać w większym lub mniejszym stopniu z projektowanej trasy. Przyjmuje się za zasadę, że przy rozpoczęciu studiów i badań szczegółowych istnieją już wyniki badań ogólnych (zespołowych), tj. że została wytypowana sieć tras drogowych – przewidziana do budowy i przebudowy. W zasadzie nie należy rozpoczynać studiów i badań ekonomicznych dla poszczególnych tras bez uprzedniego przeprowadzenia studiów ogólnych (zespołowych). Prace przy badaniach i studiach dla poszczególnych odcinków lub tras drogowych przeprowadza się w ścisłym porozumieniu z jednostkami gospodarczymi (przede wszystkim z WKPG), wykorzystując znajdujące się tam dane. W wyniku tych prac otrzymamy 1) dane dotyczące charakterystyki ekonomicznej poszczególnych gałęzi gospodarki obszaru badań ekonomicznych, 2) dane dotyczące przewozów ciężarowych i warunków komunikacyjnych na obszarze badań, 3) określenie obszaru ciążenia, 4) dane dotyczące bezpośrednich pomiarów ruchu drogowego na drogach istniejących (jeśli pomiary takie istnieją lub mogą być łatwo przeprowadzone), 5) wyjaśnienie procentowego stosunku ruchu konnego do ruchu samochodoweqo dla danego obszaru badań i charakterystyki rozwojowej tego stosunku, 6) dane dotyczące miejscowych materiałów do budowy lub przebudowy dróg, 7) dane dotyczące wahań sezonowych i dobowych przewozów drogowych oraz ogólnych, 8) dane o przewozach kolejowych na krótkie odległości, które mogą być przejęte przez zorganizowany transport drogowy, 9) referat uzgodniony z czynnikami zainteresowanymi, przede wszystkim z WKPG. Zebrane materiały umożliwiają wytypowanie wariantów trasy drogowej podlegających w dalszej pracy porównaniu ekonomicznemu. Materiały badań i szczegółowych studiów ekonomicznych dla poszczególnych tras drogowych najlepiej jest nanosić na mapy w postaci wykresów, co znacznie ułatwia pracę. [przypisy: grzejniki nowoczesne, rokoko cechy, olx polkowice]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: grzejniki nowoczesne olx polkowice rokoko cechy